Geri

İletişim

Adres : Selami Ali Mah. Gazi Cad. No.28 Bağlarbaşı 34664 Üsküdar - İstanbul

T: (0216) 531 57 38

F: (0216) 530 01 55

M: iletisim@sev.org.tr

 
  • Ad, Soyad *

  • E-Posta *

  • Telefon

  • Güvenlik Kodu *

  • Mesaj *

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, Sağlık ve Eğitim Vakfı ("Kurum") nezdinde, kişisel verilerinizin gizli tutulduğunu ve aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, mevzuata uygun olacak şekilde 3. kişiler ile paylaşılabileceğini, sınıflandırılabileceğini, böylece, Kanun'da belirtilen şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

1. İşlenecek Kişisel Verilerin Kapsamı

Vakıf nezdinde yürütülen işlemler kapsamında mezun ve çalışan verileri işlenmektedir.

İş başvuruları kapsamında ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, adres, telefon vb. özgeçmiş bilgileri temin edilmekte ve olası iş imkanları için makul süre boyunca tasnif edilerek saklanmaktadır.

Toplantı veya başkaca bir amaç ile Kurum'u ziyaret eden kişilerin ad, soyad, telefonları başta olmak üzere ziyaret bilgileri kaydedilmekte ve tasnif edilmektedir.

2. Veri İşleme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Vakıf nezdinde yürütülen işlemler kapsamında gerçekleştirilecek tüm işlemlerde toplanan tüm bilgiler vakıf nezdinde yürütülen süreçlerde kullanılmak adına, Kurum faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi için işlenmektedir.  

3. Verilerin Aktarım Amacı ve Prosedürü

Veri tasnifi Microsoft Office programları ve Kurum içi ağlar ile listelenerek gerçekleştirilmektedir. Veriler, vakıf nezdinde yürütülen işlemlerin gereği kapsamında aktarılmaktadır.

4. Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,
d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi aşağıda belirtilen kişilere ve e-posta adreslerine yönlendirebilirsiniz.

data@sev.org.tr – Burak Gençay

Kurumumuz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ek ücret alınabilir. Kurumumuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. 

5. Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ("Kurul") şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

 

Verilerinizin Kurumumuz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir, bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

  1. SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞ
  2. YAZI TİPİ BÜYÜT
  3. YAZI TİPİ KÜÇÜLT
  4. YAZDIR